top of page

TEKSTOVI U VEZI ADVOKATURE

Najbolji advokati i advokatske kancelarije u Beogradu i Srbiji nepostoje i svako ko tvrdi da je najbolji nije korektan i kolegijalan prema drugim advokatima a cini i povredu Kodeksa profesionalne etike advokata  najbolji nacin je da postavite pitanje i dobicete najbolje smernice advokata

UPOZORENJE GRAĐANIMA

Poštovani graðani, apelujemo da za sve vrste pravne pomoći angažujete advokate koji su školovani i osposobljeni da pravnu pomoć kvalitetno i stručno pružaju. Osim toga, advokati i advokatske kancelarije su osigurani od profesionalne odgovornosti i za eventualnu štetu svom klijentu imaju osiguranje i odgovaraju i svom svojom imovinom. Za razliku od advokata, razne agencije, DOO forme i pojedinci koji se bave nadripisarstvom (krivično delo) nemaju stručna znanja, nemaju osiguranje i imaju povećan rizik da će Vas oštetiti svojim nestručnim radom ili prevarnim ponašanjem. Autentične podatke o advokatima koji su zvanično i pouzdano upisani u Imenik odredjene Advokatske komore možete naći na sajtovima AK i izabrati advokata. Time će Vam pravnu pomoć pružati školovani i registrovani profesionalac, umesto navedenih nadripisara i lica sumnjivog znanja, obrazovanja i kvaliteta.

 

U pravnom sistemu svake države naknada štete ima svoje posebno mesto i predstavlja jednu veliku oblast prava koja ima za cilj da bude efikasan način da onaj ko je štetu pretrpeo dobije satisfakciju i da mu materijalna šteta bude nadoknadjena ili da dobije satisfakciju za nematerijalnu štetu koju je pretrpeo. Brojne su situacije u kojima povredjeni ili oštećeni ima pravo na naknadu štete i podnošenje tužbe radi ostvarenja svog prava. Svaki advokat je sposoban da pokrene, vodi i zaključi predmet naknade i naplate štete koja se dogodili prilikom saobraćajne nesreće, bez obzira da li postoji samo materijalna šteta na vozilu ili vozilima ili postoje i drugi vidovi štete po osnovu smrti ili povredjivanja učesnika u saobraćajnoj nezgodi itd. Advokati za saobraćajne nesreće i sudare imaju izgrađen najbolji sistem analize predmeta i moraju biti vešti da primete sve bitne okolnosti od kojih zavisi uspešna odbrana klijenta i najmanja sitnica može biti odlučna da se prilikom veštačenja saobraćajne nesreće utvrdi i ona opcija koja pogoduje klijentu tj. vozaču vozila koje je uzrokovalo saobraćajnu nesreću. Najbolji pristup je da advokati angažuju veštaka za saobraćajne nesreće i time dodatno i bolje sagledaju situaciju i sve potencijalne mane i prednosti slučaja i pre nego što se obavi zvanično veštačenje u predmetu suda. Na taj način je odbrana u prednosti jer dobija sve podatke u kom pravcu može da deluje, a naravno postoji i opcija da nalaz i mišljenje veštaka koje angažuje organ postupka bude saglasno sa nalazom koji je privatno pribavljen od stalnog sudskog veštaka. Prednost je tamo gde nalazi nisu saglasni pa se može razviti bolja strategija i uporište branioca tj. advokata za saobraćajne nezgode. Tamo gde je u pitanju samo naknada štete i gde nema krivične odgovornosti za saobraćajnu nesreću, postupak podnošenja prijave štete ili zahteva za naknadu štete je formularan i jedan od jednostavnijih postupaka, pa se advokati lako snalaze u ovoj materiji. Ovde je problem što se veštački stvara slika i obmana gradjana o nekakvoj sposobnosti pojedinih advokata i mnogi takvi advokati se, suprotno kolegijalnim obzirima i Kodeksu profesionalne etike, dogovaraju sa pripadnicima saobraćajne policije, lekarima u urgentnim centrima i hitnoj pomoći i drugim raznim posrednicima da im ova lica obezbede kontakt sa licima koja su stradala u saobraćajnim nezgodama i licima koja su pretrpela materijalnu štetu prilikom saobraćajnih udesa itd. Tako se dešava da oštećeni u saobraćajnom udesu samo nekoliko sati ili čak minuta nakon nezgode dobije neki kontakt i preporuku kog advokata da pozove ili ga takav advokat ili navodna advokatska kancelarija specijalizovana za saobraćajne udese poziva na privatni telefon i nudi opciju maksimalne naplate štete, uz obaveznu mogućnost zastupanja na procenat od naplaćenog itd. Glavna karakteristika ovakve nezakonite sprege advokata i navedenih pojedinaca je u koruptivnoj sferi i činjenici da je sasvim jasno da deo od naplaćenog novca dobijaju lica koja su advokata preporučila, pa se time ide i za daljom obmanom oštećenih u saobraćajnim nezgodama i obećavaju se nerealni i najveći (ne) mogući iznosi naknade štete npr. ako je realno moguće naplatiti maksimalno 500.000,00 dinara, od ovakvih nelojalnih kolega oštećeni će dobiti lažnu procenu i obećanje da će iznos biti najmanje oko 700.000,00 dinara.  Naravno, oštećeni će u najvećem broju slučajeva da poveruje u ovako nešto i potpisaće punomoć i ugovor. Problem je što je obećani iznos nemoguće postići i kada se desi da on izostane, desiće se i razni izgovori i objašnjenja zašto je to tako i zašto je iznos manji itd. Dakle, možda i postoje advokati specijalizovani za naplatu štete od saobraćajnih nesreća, ali činjenica je da je svaki advokat sposoban da kvalitetno vodi postupak i brine o interesu klijenta. Postupak je takav da se, nakon podnetog inicijalnog akta, dobije odgovor osiguravajućeg društva koji sadrži nesporni deo štete tj. onaj deo koji se svakako isplaćuje, a oko ostalog dela se može podneti prigovor i tu advokat ima svoju funkciju da po pravilima struke objasni i predoči slučaj, te za svog klijenta postigne najbolju ponudu i najveći iznos naknade štete prilikom saobraćajne nezgode. Naravno, ukoliko postoje neslaganja, može se povesti i spor i maksimalan iznos (prema sudskoj praksi i tzv. povrednim tabelama) naplatiti u sudskom postupku. Preporuka advokata Simić Željka je da građani budu oprezni i da ne učestvuju u koruptivnim i prevarnim radnjama, koje su ovde opisane, jer time će dobiti manje nego što su očekivali, imaće osečaj da su prevareni i neće biti zadovoljni rezultatom, a procentualni iznos koji u ugovoru potpišu je obično veći rashod od rashoda koji bi imali da su na regularan način pronašli svog advokata koji će ih zastupati itd. Pitanje naknade štete je jedno od najkompleksnijih i mora se biti veoma oprezan prilikom podnošenja tužbe i vodjenja postupka. Klijent i advokat za naknadu štete moraju sagledati više pravno relevantnih činjenica pa se prema tome opredeliti i usmeriti pravne aktivnosti. Postoje advokati specijalizovani za naplatu i naknadu štete, ali nepostoji posebni spisak imenik advokata za naknadu i naplatu štete. Klijent može upitati bilo kog advokata da li se bavi ovom materijom i tako proveriti njegovu praksu i iskustvo u naplati štete. Osnovni vidovi štete su zaista brojni pa postoji mogućnost naknade štete, izmedju ostalih vidova, za stvarnu štetu i izmaklu dobit, za pretrpljene fizičke bolove i telesna oštećenja, za pretrpljeni strah i psihičke bolove tj. duševne bolove usled raznih štetnih radnji odgovornog fizičkog ili pravnog lica itd. Posebna su pravila o objektivnoj odgovornosti za štetu, odgovornosti za drugog, odgovornosti države, odgovornosti osiguravajućih društava itd. Ono što je zajedničko svim vidovima štete je obaveza tužioca, kada nema zakonskih pretpostavki o odgovornosti za štetu, da dokaže uzročno posledičnu vezu izmedju radnje odgovornog lica (fizičkog ili pravnog lica) i nastupanja štete tj. štetne posledice itd. Dakle, tužilac radi naknade štete ima teret dokazivanja da je tačno odredjena radnja ili više radnji (nezakonito činjenje ili nečinjenje itd.) upravo uzrok koji je doveo do konkretne štete. Zatim, potrebno je dokazati i postojanje same štete i njene konkretne visine. Ovo je često u slučajevima naknade štete i najveći problem, jer nekada ne postoje parametri po kojima se šteta može jednostavno i lako odrediti, pa se moraju obavljati kompleksna sudska veštačenja itd. Dešava se da je šteta delom nastala i iz drugih razloga, a ne samo usled radnje nekog lica itd. Svaki pojedini ovakav slučaj ima svoje posebnosti i mora se kvalitetno sagledati a kako bi se realno moglo proceniti da li je svrsishodno podneti tužbu i mogu li se dokazati šteta i uzročno posledična veza i drugi bitni elementi ovakvih postupaka. Dužnost advokata za naknadu štete je da klijentu realno predoči stanje u slučaju, te da ga upozori na sve aspekte. Na kraju, klijent uvek odlučuje da li će se upustiti u postupak za naknadu štete i preuzeti i rizik uspeha tog postupka itd. Postoje i situacije da štetu nanese država preko lica koja je predstavljaju i postupaju u njeno ime i za njen račun. Republika Srbija je dosta napredovala u smislu da se ovakve situacije sve redje dešavaju. Naravno, kao i u svim državama u svetu, one nikada neće biti potpuno iskorenjene. Najbolja preventiva, kako bi se ovakve situacije sprečile, je imati advokata prilikom svakog kontakta sa policijom. Ovo je moguće ukoliko se u MUP dolazi po pozivu, ali dešavaju se situacije i da gradjani budu uhapšeni na ulici ili u raciji, pa nemaju mogućnost da kontaktiraju advokata. U takvim situacijama, najbolje je ostati smiren, izbegavati bilo kakvu polemiku i insistirati na tome da se o hapšenju obavesti Vaš advokat ili porodica. Ukoliko se zlostavljanje i/ili telesno povredjivanje već desilo, potrebno je insistirati na lekarskom pregledu još dok ste na zadržavanju u policiji ili odmah po puštanju na slobodu samostalno otići kod lekara, ispričati šta se desilo i dokumentovati povrede. Svakako, poželjno  je odmah angažovati advokata koji će voditi predmet i do detalja savetovati oštećenom šta da čini itd. Svaka ovakva situacija je specifična i mora se prilagoditi potrebama postupka, prikupljanju dokaza i obezbedjivanju svedoka itd. Kada se iscrpe svi mogući načini da se prikupe dokazi i kada isti budu u dovoljnoj meri obezbedjeni, pokreću se postupci i to moguće i krivični i parnični, kao i postupak pred unutrašnjom kontrolom. Dosta često se dešava da su deca i gradjani napadnuti od strane psa lutalice ili čopora pasa lutalica. Nakon napada psa (ili bilo koje druge životinje) prvenstveno je nužno da potražite kvalitetnu medicinsku pomoć. Naravno, treba iskoristiti svaku medicinsku pomoć koja vam je dostupna ali je poželjno da se obratite državnoj instituciji (Urgentni centar, bolnica itd.). Obzirom da je u ovakvim slučajevima bilo ali i dalje ima mnogo zloupotreba, svakako je dobro da odmah pozovete i policiju i da zatražite da sačine Službenu belešku, da uzmu podatke, na sve relevantne okolnosti dogadjaja, kao i izjave od eventualnih očevidaca itd. U slučaju da organi MUP-a nisu u prilici da izadju na teren i sačine službenu belešku, potrebno je da samostalno zatražite podatke od očevidaca, prolaznika tj. svedoka itd. Svakako, nemojte odugovlačiti ukoliko krvarite i trpite bol ili su povrede značajnije jer je tada najbitnije da, što pre, dobijete kvalitetan medicinski tretman. Sa pravnog aspekta gledano, postoje dve osnovne situacije i dva različita postupka. 1) Ukoliko vas je napao pas koji ima vlasnika, taj vlasnik je odgovoran za sve vidove štete koje ste pretrpeli i u tom pravcu, ako vlasnik nije bio u blizini psa i nije vam poznat, potrebno je identifikovati vlasnika (pločica, poziv nadležnoj službi itd.). 2) Ukoliko je u pitanju pas lutalica ili grupa - čopor pasa lutalica, propisi upućuju na odgovornost odredjene lokalne instance. Tako je za štetu usled napada pasa lutalica u Beogradu odgovoran Grad Beograd i nadležni Sekretarijat za stambene i komunalne poslove (koji je ovlašćen i nadležan za postupanje, u ime grada, u postupcima vansudskog poravnanja preko posebno oformljene Komisije itd.). U svakom slučaju, potrebno je da prikupite svu dostupnu a posebno medicinsku dokumentaciju, kontakte svedoka itd. Ako odgovorna strana nije spremna na vansudsko poravnanje, potrebno je pokrenuti sudski postupak (Tužba za naknadu štete itd.). Osim odgovornosti za štetu, u ovakvim slučajevima može se postaviti i pitanje krivične odgovornosti vlasnika psa prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije (krivično delo iz čl. 278 KZ, Izazivanje opšte opasnosti ali i druga krivična dela), prekršajne odgovornosti prema Zakonu o javnom redu i miru Republike Srbije itd. Advokati specijalizovani isključivo za naknadu i naplatu štete za ujed psa lutalice ne postoje i svaki advokat može da Vas zastupa u ovakvom predmetu, ali naravno da različiti advokati imaju različit broj ovakvih slučajeva i iskustvo o čemu se kod svakog advokata možete raspitati.

Ukoliko Vam je potrebna neka dodatna informacija možete nas kontaktirati, a Spisak i Imenik svih advokata u Beogradu možete razgledati i izabrati svog advokata klikom na link sajta Advokatske komore Beograda koji sadrži podatke o svim advokatima u Beogradu :  https://akb.org.rs/imenik/

bottom of page